หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/ภาควิชา                      :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย                  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ             :  Master of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ   :  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม  :  Master of Arts (English)
ชื่อย่อ   :  M.A. (English)

วิชาเอก
       ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต
       36    หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
       5.1 รูปแบบ
                      หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี
       5.2 ภาษาที่ใช้
                       ภาษาอังกฤษ
       5.3 การรับเข้าศึกษา
                       รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
       5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                       ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( พ.ศ. 2555)
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2559  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่  2/2559วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่  3/2559วันที่ 9 มีนาคม  พ.ศ. 2559
6.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่  23/2559 วันที่  7 เมษายน  พ.ศ. 2559
6.8 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  4/2559  วันที่  19 เมษายน  พ.ศ. 2559
6.9 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปีการศึกษา 2560
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
8.2 นักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
8.3 นักแปล/ล่ามด้านภาษาอังกฤษ
8.4 นักเขียน/นักวิจารณ์ทางภาษาอังกฤษ
8.5 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
8.6 เจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
8.7 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดการเรียนการสอน
      สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
               ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศสมาชิก เพื่อการก้าวไปสู่ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากภาษาของแต่ละประเทศในอาเซียนแล้ว ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บรรลุผล ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อความต้องการยกระดับอาเซียนไปสู่ประชาคมในระดับสากลที่มีศักยภาพสูงในสังคมโลก ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษย่อมมีมากขึ้น ควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญภาษาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
               ในโอกาสที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรทางภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะมีส่วนต่อการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะนำพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ความต้องการในการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ การเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันของสมาชิกอาเซียนจะมีส่วนผลักดันให้เกิดความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาประชาคมอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมที่เป็นประชาคมที่สำคัญของโลกประชาคมหนึ่ง ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะใช้ติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเป็นภาษาที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารกับประชาคมอื่นๆ นอกประชาคมอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในกลุ่มประเทศสมาชิก การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาสามารถสร้างความได้เปรียบ และคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสมาชิกนั้นๆ ได้ และส่งผลให้ประเทศสมาชิกเหล่านั้นเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนานาชาติ
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ทำวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรทางภาษาอังกฤษสำหรับความต้องการทั้งในประเทศและนานาชาติ
12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจที่สำคัญ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้พัฒนาหลักสูตรโดยคำนึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพ มีทักษะทางภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
13.1 รายวิชาที่เปิด โดยคณะ /สาขาวิชาอืน
          4125101   คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชาอื่น
          1555101   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
          จัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. 1.1  ปรัชญาและความสำคัญ
         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและชีวิตจริง  โดยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  มีความเป็นไทยและสากลอย่างสมดุล  และเป็นฐานกำลังที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  1.2  วัตถุประสงค์
          เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1.2.1 มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ ตลอดจนมีความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าและสามารถติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2.2  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาการ  และเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างชาติ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
  1.2.3  มีความสามารถประยุกต์หลักการและระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ในการศึกษาหาความรู้และการพัฒนางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีอย่างประสิทธิภาพ
 1. แผนพัฒนา/ปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
 1.1  ระบบการจัดการศึกษา
         ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
          มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
           ไม่มี
การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1    : มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2    : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน                       : มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2  มีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษน้อย
2.3.2 นักศึกษาขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความทางวิชาการและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.3.3 การปรับตัวด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
2.3.4 นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน
2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน  และจัดเสริมความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
2.4.2 กำหนดให้มีการจัดทำบทความทางวิชาการ หรือวิจัยย่อยในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
2.4.4  จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งสอดส่องดูแลให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
2.7 ระบบการศึกษา
     ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  (ภาคผนวก ก )
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
        การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก      หมายถึง     กลุ่มสาขาวิชา หรือสาขาวิชา
เลขรหัสตัวที่สี่              หมายถึง     ระดับที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห้า            หมายถึง     ลักษณะเนื้อหาของหมวดวิชาดังต่อไปนี้
เลข 1                 หมายถึง     กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เลข 2                 หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
เลข 3                 หมายถึง     กลุ่มวิชาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
เลข 4                 หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เลข 5                 หมายถึง     กลุ่มวิชาการวิจัย การสัมมนา การอบรม
เลข 9                 หมายถึง     การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง    ลำดับก่อนหลังรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวที่ห้า
3.1.4 แผนการศึกษา
    1) แผน ก แบบ ก 2
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
       นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่นักศึกษาสนใจ อาทิ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์วาทกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ วรรณคดีที่ใช้ภาษาอังกฤษ
4.1 คำอธิบายโดยย่อ
       นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อและได้รับอนุมัติหัวข้อก่อน จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ โดยมีการเสนอเค้าโครงที่แสดงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
4.2.1 นักศึกษามีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
4.2.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
4.2.3 นักศึกษามีจรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัย
4.3 ช่วงเวลา
เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาที่ 1  จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
4.4 จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน  12  หน่วยกิต
แผน ข จำนวน  6  หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
4.5.1 ให้ข้อมูลขอบข่ายของการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษา
4.5.2 นักศึกษานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่สนใจ
4.5.3 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 นักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อตอบข้อซักถาม ฟังข้อเสนอแนะ และแก้ไขจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และตอบข้อซักถามจากผู้สนใจที่เข้าร่วมฟังการสอบ
4.6.2 นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าของผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินผล และฟังข้อเสนอแนะ
4.6.3 นักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อตอบข้อซักถามฟังข้อเสนอแนะ และแก้ไขจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อซักถามจากผู้สนใจที่เข้าร่วมฟังการสอบ
4.6.4 นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ในหมวดที่ 4 และรายละเอียดของรายวิชาใน มคอ. 3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชารับผิดชอบออกข้อสอบ กำหนดวิธีและกระบวนการสอบ และประเมินผลข้อสอบต้องสัมพันธ์กับแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การทดสอบผลการเรียนรู้  อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน คุณภาพของหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาดังต่อไปนี้
2.2.1 ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่นต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนจากหลักสูตร และข้อเสนอแนะ
2.2.2 การได้งานทำของบัณฑิต ตรงตามสาขาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการได้งาน  โดยประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
2.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากนายจ้างจากภาครัฐและเอกชน
2.2.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
2.2.5 จากจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการนำเสนอต่อที่ประชุมและในวารสาร
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  (ภาคผนวก ก)